Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD
Městské knihovny v Kamenici nad Lipou


V souladu se zřizovací listinou Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, schválenou Zastupitelstvem města Kamenice nad Lipou usnesením čj. F/2009 ze dne 22. října 2009 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:


I. Základní ustanovení


Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna v Kamenici nad Lipou je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona způsobem zaručujícím rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny, všem občanům bez rozdílu. Je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), jež pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů.
Městská knihovna (dále jen též MK) je evidována u Ministerstva kultury České republiky 
pod číslem č. 251/2002.


Čl. 2
Vymezení základních pojmů

1.    Provozním dnem se rozumí den, ve kterém dané oddělení knihovny poskytuje službu absenčního půjčování a umožňuje vracet vypůjčené knihovní jednotky.
2.    Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc.
3.    Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které MK zpřístupňuje svým uživatelům.
4.    Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování knihovníkem.
5.    Uživatelem knihovny (dále jen uživatelem) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované MK, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetu, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách obou oddělení knihovny.
6.    Registrovaným čtenářem knihovny (též jen čtenářem) je uživatel, který vstoupil s MK do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu MK umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále. Evidenci výpůjček a čtenářů vede knihovna prostředky výpočetní techniky.
7.    Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný čtenář má právo na to, aby mu MK poskytovala služby určené registrovaným čtenářům. Trvá 365 dní.
8.    Každá výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční, nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka, u které dá MK výslovné svolení, aby knihovní jednotku čtenář užíval i mimo prostory knihovny. Svolení je dáno tím, že MK knihovní jednotku přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu ji.
9.    Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví MK při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, použijí se lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.
10.    Čtenářským kontem je záznam o vzájemných právech a povinnostech MK a čtenáře vedený prostředky výpočetní techniky.


Čl. 3
Veřejné knihovnické a informační služby

1.    Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a)    výpůjční služby – MK umožňuje využívat knihovní fond, uskutečňovat prezenční a absenční výpůjčky a katalogy svého knihovního fondu
b)    meziknihovní služby
c)    informační služby: 
i.    informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
ii.    informace z oblasti veřejné správy,
iii.    ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
iv.    přístup na internet.
d)    elektronické služby 
e)    využívání výpočetní techniky MK a výpočetní techniky vnesené uživatelem, při používání techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle pokynů MK
f)    MK pořádá pro veřejnost kulturní a vzdělávací akce
g)    donáškové služby

2.    Základní služby poskytuje MK podle tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) bezplatně.  

3.    Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: výpůjční služby, rezervace, meziknihovní výpůjční služby. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb. Knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za administrativní úkony spojené s registrací uživatelů, 
za hrazené výkony České pošty).  

4.    Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

5.    MK informuje o svých službách na internetové adrese www.knihovnaknl.cz, dále na obou odděleních a dalšími vhodnými prostředky.

6.    MK může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou MK nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb MK nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4

Registrace uživatele

1.    Registrovaným čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu čtenáře na základě vyplněné přihlášky čtenáře ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření. 

2.    Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. podle tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

3.    Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zákony.

4.    Registrace čtenáře věku alespoň 15 let

a)    Žadatel o registraci (dále jen žadatel) věku alespoň 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MK o registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.
b)    Registrovaným čtenářem se může stát žadatel, který je občanem Evropské unie (dále jen EU), nebo který je usazen v České republice a tuto skutečnost doloží veřejnou listinou, v níž je uvedena adresa pobytu žadatele.
c)    Za žadatele může jednat osoba jednající na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele, pokud se přitom prokáže touto plnou mocí a průkazem totožnosti.
d)    Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce

5.    Registrace čtenáře mladšího 15 let

a)    Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a požádá MK o registraci.
b)    Přihláška žadatele musí být schválena a podepsána zákonným zástupcem.
c)    Zákonný zástupce ručí za splnění vzniklých závazků až do dovršení patnácti let věku čtenáře.

6.    Právní vztah mezi MK a žadatelem vznikne, jakmile MK se žadatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb. Smlouva je uzavřena oboustranným podpisem čtenářské přihlášky. MK vydá po podpisu přihlášky žadateli čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.

7.    Čtenářský průkaz je nepřenosný.

8.    Registrace na jednom oddělení knihovny je platná pro všechna oddělení. Práva a povinnosti registrovaného čtenáře se tedy vztahují na všechna oddělení.

9.    Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Směrnice o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.


Čl. 5

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1.    Uživatel je povinen řídit se KŘ a respektovat případná omezení sdělená odpovědným zaměstnancem. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny.  

2.    Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.

3.    Všechny služby MK uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním MK, a způsobem, který není na újmu činnosti MK a práv ostatních osob. 

4.    Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat.

5.    Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb MK. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Pobyt 
v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.
    
6.    Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

7.    Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

8.    Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

9.    Uživatel je na výzvu zaměstnance MK povinen předložit ke kontrole svá zavazadla, nebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky.

10.    Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.


Čl. 6

Ochrana osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje

1.    MK zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným čtenářem, jeho zákonným zástupcem na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2.    MK zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem

    a)    poskytování služeb čtenářům,
b)    ochrany majetku MK a knihovního fondu,
c)     hodnocení spokojenosti čtenářů a kontroly jakosti práce zaměstnanců MK,
d)     statistického hodnocení činnosti MK,
e)     evidence pohledávek a účetních operací,
f)     postupu při vyřizování žádostí čtenářů,
g)     informování o službách poskytovaných MK.

3.    Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho

    a)     jméno a příjmení,
b)     datum narození, podle kterého se stanovuje výše registračního poplatku
d)     adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa, pokud se neshoduje s trvalým pobytem

4.    Údaje podle odst. 3. je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

5.    Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou

a)     kontaktní adresa,
b)     e-mailová adresa,
c)    telefon,
d)     akademické tituly.

6.     Základní údaje a další údaje zákonného zástupce, který za čtenáře jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje čtenáře. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje nejsou povinny uvést.

7.    Registrovaný čtenář a jeho zákonný zástupce jsou povinni změny jména, příjmení a adres oznámit bez zbytečného odkladu.

8.    Údaje dle odst. 5 písm. a) až d) uvede čtenář, pokud chce umožnit, aby tyto údaje MK využívala pro komunikaci s ním, např. pro vyrozumění o splněné rezervaci či upomínání. 

9.    Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích se čtenářským kontem včetně místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou hlavně údaje o

a)     čtenářských průkazech,
b)     provedení a ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky
    z fondu mimo volný výběr,
c)     objednávce knihovní jednotky z fondů mimo volný výběr,
d)     rezervaci knihovní jednotky,
e)     přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu MK prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu nebo služeb knihovníka,
f)     náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce.

10.     Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

11.     Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které MK učinila vůči čtenáři či jeho zákonnému zástupci, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv MK a jak tento úřad o návrhu rozhodl. Údaje právní jsou také údaje uvedené v listinách, kterými čtenář dokládá skutečnosti uvedené v žádosti.

Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

1.     Práva čtenáře jako subjektu údajů jsou zaručena. Čtenář má právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost), a právo na opravu svých osobních údajů.

2.     Čtenáři na jeho žádost MK poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů 
ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených. MK poskytuje přístup k některým údajům též prostřednictvím čtenářského konta.

3.     Jsou-li údaje nesprávné, čtenář sdělí MK údaje správné. Základní údaje registrovaného čtenáře dle čl. 6 odst. 3 s výjimkou kontaktní adresy, je čtenář povinen prokázat přiměřeně dle KŘ. 

4.     Čtenář, který zjistí nebo se domnívá, že MK zpracovává jeho osobní údaje v rozporu 
s ochranou soukromého a osobního života, může požádat MK o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejm. opravou, doplněním, omezením zpracování nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, MK odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu.

Uchovávání osobních údajů

1.     Osobní údaje čtenáře a jeho zákonného zástupce MK uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou

a)     přihláška čtenáře,
b)     doklady předložené čtenářem, které odůvodňují jeho žádost
c)     účetní a právní doklady.

2.     Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů. 

3.     Osobní údaje čtenáře a jeho zákonného zástupce MK uchovává v počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu čl. 6 Zpracovávané osobní údaje a změny v nich provedené.

4.     Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném 
pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Přístup k datům chrání nejméně dva ochranné systémy.

5.     Osobní údaje čtenáře a jeho zákonného zástupce MK uchovává na archivních médiích, která uchovávají stav databází vždy k určitému datu. K archivním médiím přistupuje pouze odpovědný zaměstnanec. V případě nutné obnovy počítačové databáze nejsou z archivních médií obnovovány anonymizované údaje. 

6.    MK předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá čtenář ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví právní předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi 

Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

1.    MK zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MK vyplněnou přihlášku. 

2.    Osobní údaje čtenáře MK likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MK žádný dluh. 

3.    Osobní údaje čtenáře MK likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období uplynuly tři roky, a zároveň uplynuly tři roky od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči MK. Na žádost čtenáře uchovává MK osobní údaje vždy déle dle jeho požadavku.

4.    Účetní údaje MK likviduje vždy k 1. 1. roku následujícího po uplynutí 5 let 
od provedení peněžité transakce. 

5.    Osobní údaje zákonného zástupce čtenáře likviduje MK, jakmile pominul důvod 
pro ručení či zastupování. 

6.    Čtenář, který vůči MK nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za čtenáře. Částečné likvidaci podléhají údaje o registrovaných prezenčních a absenčních výpůjčkách, rezervacích, objednávkách knihovních jednotek z fondu mimo volný výběr a přihlášení čtenáře 
k počítačové síti MK a výpůjčnímu protokolu MK. Částečnou likvidací se čtenář vzdává práva na reklamaci skutečnosti, jíž se částečná likvidace týká.

7.    Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje MK skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, a další právní předpisy. 

8.    Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.


Čl. 7

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1.    Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.    Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.    Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

4.    Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
5.    Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně 
k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6.    Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy. 

7.    Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.


III. Výpůjční řád

Čl. 8

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.    Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb. 

2.    Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.


Čl. 9

Rozhodnutí o půjčování

1.    Mimo knihovnu si může registrovaný čtenář půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 8 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů: 
a)    kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b)    které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c)    jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d)    které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.


Čl. 10

Postupy při půjčování

1.    Před převzetím výpůjčky je registrovaný čtenář povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. 
v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.    Registrovaný čtenář svým podpisem potvrdí výpůjčku hodnotnějšího dokumentu nebo výpůjčku zaslanou z jiné knihovny (mvs) na výpůjčním potvrzení vytištěném ve výpůjčním protokolu KS Clavius. 

3.    Registrovaný čtenář může požádat o rezervaci dokumentu ústně nebo přímo ve svém čtenářském kontu. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

4.    Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.


Čl. 11

Výpůjční lhůty

1.    Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. 

2.    Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. 


Čl. 12

Vracení vypůjčeného dokumentu

1.    Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. 

2.    Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.


Čl. 13

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1.    Pro půjčování jednotek knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku 
o půjčování věcí.

2.    Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 30 dokumentů.

3.    Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.    Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.    Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).

6.    Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7.    Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 14

Služby určené registrovanému čtenáři

1.    Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících odstavcích a meziknihovní výpůjční službu. 

2.    Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky. 

3.    Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu mimo volný výběr.
 
4.    Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky. 

5.    Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní, zvukovou i jinou techniku MK 
k vymezeným účelům.

6.    Registrovaný čtenář má právo si rezervovat předem na určitou dobu přístup 
k internetu. 

7.    Vedoucí MK může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let, pokud čtenář spáchá trestný čin proti zájmům MK nebo jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád.


Čl. 15

Přístup ke čtenářskému kontu

1.    Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím internetu nebo v knihovnách. 

2.    Registrovaný čtenář má své čtenářské konto chráněné heslem. 

3.    Registrovaný čtenář nesmí nikomu, a to ani zaměstnancům MK, sdělit přístupové heslo ke svému kontu a nesmí umožnit zneužití počítače, na němž je přihlášen ke svému čtenářskému kontu. 

4.    Registrovaný čtenář je povinen dbát na to, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát 
do zástavy apod. 

5.    Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně MK.


Čl. 16

Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách
1.    Uživatel má právo vypůjčit si do studoven dokumenty z knihovních fondů knihovny. 
2.    Uživatel má právo užívat ve studovnách volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy. 
3.    Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty, vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní služby). 


Čl. 17

Přístup do studovny
1.    Přístup do studoven knihovny je povolen registrovanému čtenáři i uživateli. 
2.    Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod.
3.    Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovnách tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny vyvěšenými ve studovnách i pokyny pracovníků knihovny.
4.    Uživatelé mohou ve studovnách používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studoven se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny. 
5.    Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka knihovny. Odběr proudu většího rozsahu z elektrické rozvodné sítě (nad 60W) může povolit výjimečně pověřený pracovník knihovny.


Čl. 18

Meziknihovní výpůjční služba

1.    Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

2.    Knihovna, která žádala o výpůjčku prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a uživatel, kterému bylo dílo půjčeno, jsou povinni zachovávat podmínky stanovené knihovnou, která dílo půjčila.

3.    Uživatel potvrdí svým podpisem převzetí díla a dodrží výpůjční dobu stanovenou půjčující knihovnou. Zároveň se zaváže k úhradě poštovného za každou požadovanou publikaci. 

4.    V případě nevyzvednutí dokumentu vyžádaného prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby hradí žádající čtenář náklady, které knihovně tímto vznikly.


Čl. 19

Reprografické a jiné kopírovací služby

1.    Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2.    Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

3.    Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

4.    Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu 
s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.


IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 20

Ztráty a náhrady

1.    Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. 

2.    O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.    Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.    Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 21

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.    Poplatek z prodlení:
a)    povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje 
po skončení stanovené výpůjční lhůty. 

2.    Vymáhání nevrácených výpůjček:
a)    nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucí knihovny) následuje vymáhání právní cestou. 
b)    v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, je uživatel povinen nahradit náklady právního zastoupení.

3.    Ztráta průkazu uživatele:
a)    za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

4.    Nehlášená změna adresy:
a)    za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek, 
ke kterému se připočítává částka, kterou musela knihovna zaplatit 
za úřední zjišťování adresy.


Čl. 22

Náhrada všeobecných škod

1.    Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda 
v penězích.”).

2.    Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady: 
a)    uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality, 
b)     jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny
c)    požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty nebo cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu) 

3.    Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

4.    Při náhradě podle bodů a - c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za jeden dokument.

5.    Při náhradách podle bodů b, c se navíc vybírá na úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztraceného nebo zničeného dokumentu, případně na úhradu zpracování náhradního dokumentu poplatek za jeden dokument.

6.    Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


V. Závěrečná ustanovení
    
1.    Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
2.    Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
3.    Ruší se Knihovní řád ze dne 18. 6. 2002
4.    Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou


VI. Přílohy Knihovního řádu

1.    Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Kamenici nad Lipou
2.    Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
3.    Pravidla využívání CD ROMu
4.    Provozní řád Internetové studovny


V Kamenici nad Lipou    

Dne 21. května 2018


                            

Mgr. Petr Pech                                                            Mgr. Hana Senderáková
vedoucí Správy kulturních zařízení                            vedoucí Městské knihovny 
města Kamenice nad Lipou                                        v Kamenice nad Lipou


 

Příloha č. 1
Ceník

Příloha Knihovního řádu Městské knihovny se sídlem v Kamenici nad Lipou 
Čtenářské poplatky
Dospělí            Kč 70,-
Důchodci            Kč 40,-
Studenti            Kč 40,-
Ženy na MD            Kč 40,-
Děti do 15 let            Kč 30,-
Jednotlivá výpůjčka        Kč 20,-
Upomínky
1. upomínka            Kč 10,-
2. upomínka            Kč 30,-
3. upomínka            Kč 60,-
4. upomínka            Kč 100,-
Ostatní poplatky
Duplikát průkazu        Kč 20,-
Poškození čárového kódu    Kč 10,-
Neohlášení změn 
osobních údajů 
(změna jména, bydliště)    Kč 10,-    
Oznámení o rezervaci        úhrada poštovného, popř. telefonního hovoru 
MVS                úhrada poštovného + finanční nároky zasílající knihovny
ztráta knihy            cena knihy + 50,- Kč poplatek za zpracování
znehodnocení knihy     cena knihy + 50,- Kč poplatek za zpracování (při menším poškození poměrná část, posoudí pracovnice knihovny)
tisk 1 strana A4        Kč 5,-
tisk 1 strana A5        Kč 3,-
tisk celobarevný 1 strana    Kč 10,-
CD                za nákupní cenu
půjčení videokazety
Kronika města            Kč 15,- (za den)


Příloha č. 2
Směrnice o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatelů 
Městské knihovny v Kamenici nad Lipou

1.    Předmět směrnice
Tato směrnice upravuje nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny a jejich ochranu v Městské knihovně Kamenice nad Lipou

2.    Účel zpracování osobních dokladů
Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje uživatelů, jsou:
-    ochrana majetku, zejména knihovních fondů
-    poskytování kvalitních služeb uživatelům
-    naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zřizovací listinou knihovny, zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví.

3.    Rozsah zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů
Knihovna zpracovává tyto osobní údaje:
a.    základní identifikační údaje čtenáře (příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození)
b.    základní identifikační údaje zákonného zástupce dítěte do 15 let (příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození)
c.    nepovinné údaje čtenáře nebo zákonného zástupce (titul, kontaktní adresa, email, telefon)
d.    údaje o transakcích v uživatelském kontu (výpůjčky, rezervace, upomínky, finanční transakce)


4.    Způsob zpracování, uchování a zabezpečení osobních údajů

a.    Osobní údaje jsou zpracovány fyzicky a elektronicky.

b.    Elektronické zpracování  - vymezení datové a informační bezpečnosti a ochrany dat před zneužitím. Přístup k osobním údajům/vstup do PC  je chráněný systémem hesel, přístup mají do PC jen pracovníci v rámci plnění svých pracovních povinností.

c.    Fyzicky jsou zpracovávány:
1)    registrační přihlášky
2)    průkazky čtenáře, průkazka je předána čtenáři a stává se jeho majetkem
3)    potvrzení o převzetí MVS 
4)    přihlášky k akcím, na které je písemné přihlášení vyžadováno (např. Noc s Andersenem)
5)    prezenční listiny, pokud to typ akce vyžaduje (např. za účelem kontroly dotačního programu)

d.    Fyzicky jsou uchovávány a zabezpečeny:
1)    registrační přihlášky jsou uloženy v archivu v uzamykatelné skříni v uzamykatelné pracovně 
2)    potvrzení o převzetí MVS nebo dokumentu vyšší ceny je uloženo v uzamykatelné zásuvce výpůjčního pultu, po ukončení výpůjčky je předáno do vlastních rukou čtenáře
3)    přihlášky k akcím, na které je vyžadováno písemné přihlášení, jsou uchovávány v archivu v uzamykatelné skříni v uzamykatelné pracovně
4)    prezenční listiny jsou uchovávány v uzamykatelné skříni v uzamykatelné pracovně

e.    Knihovna vytváří předpoklady k zabránění možnosti nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 
f.    Zaměstnanci knihovny, kteří zpracovávají osobní údaje nebo přicházejí do styku s osobními údaji v knihovně, jsou povinni zpracovávat osobní údaje výhradně v rámci své pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona a dalších závazných předpisů a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

g.    Povinnost mlčenlivosti u všech zaměstnanců trvá i po skončení zaměstnaneckého poměru. 

5.    Archivace, skartace a anonymizace osobních údajů

a.    Archivace a skartace fyzických dokumentů
1)    registrační přihlášky jsou skartovány 3 roky po poslední návštěvě čtenáře v knihovně
2)    v případě, že čtenář nemá vyrovnány závazky vůči knihovně (nevrácení dokumentů, finanční dluhy) je přihláška převedena do části archivu pohledávky a vymáhání je řešeno právní cestou
3)    přihlášky k akcím, na které je vyžadováno písemné přihlášení, jsou skartovány 1 měsíc po ukončení akce
4)    prezenční listiny jsou skartovány 1 rok od jejich pořízení

b.    Archivace a anonymizace počítačové databáze 
1)    konto čtenáře je přesunuto do databázového archivu 18 měsíců po vypršení registrace čtenáře v knihovně
2)    konto čtenáře je anonymizováno 3 roky po poslední návštěvě čtenáře v knihovně
3)    v případě, že čtenář nemá vyrovnány závazky vůči knihovně (nevrácení dokumentů, finanční dluhy), nebude jeho konto anonymizováno 

c.    Právo na výpis osobních údajů čtenáře
1)    čtenář má právo požádat o výpis osobních údajů
2)    čtenář tak musí učinit při osobní návštěvě a to vyplněním formuláře Žádost o výpis osobních údajů čtenáře. Čtenář je povinen prokázat svoji totožnost platným dokladem.
3)    knihovna je povinna do 30 dnů výpis vypracovat
4)    výpis osobních údajů čtenáře musí čtenář převzít osobně.

d.    Právo čtenáře na skartaci a anonymizaci osobních údajů
1)    čtenář má právo požádat o skartaci a anonymizaci svých osobních údajů
2)    čtenář tak musí učinit při osobní návštěvě a to vyplněním formuláře Žádost o skartaci a anonymizaci osobních údajů. Čtenář je povinen prokázat svoji totožnost platným dokladem.
3)    knihovna je povinna do 30 dnů provést skartaci a anonymizaci a písemně o tom čtenáře informovat
4)    v případě, že čtenář nemá vyrovnány závazky vůči knihovně (nevrácení dokumentů, finanční dluhy) nebo po dobu odepření služeb čtenáři ředitelem dle knihovního řádu, nebude jeho žádosti vyhověno.

6.    Narušení bezpečnosti ochrany dat
V případě, že dojde k porušení bezpečnosti ochrany dat :
a.    učinit opatření k znovuzískání kontroly nad bezpečností dat 
b.    nahlásit porušení bezpečnosti dat do 72 hodin ÚOOU
c.    odpovědná osoba za nahlášení je vedoucí, v případě jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího
d.    v závažných případech (posouzení rizika odpovědnou osobou) informovat uživatele o porušení ochrany dat.

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou – Městská knihovna

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu: 
Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon, tituly
Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání
Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu. 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. 
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.  
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a tři roky poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu SKZM Kamenice nad Lipou. 

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi knihovního systému Clavius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených 
v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Vít. Nováka 764, Kamenice nad Lipou; e-mail: vedouci.knihovna@kamenicenl.cz ; tel 606 078 925

 

Příloha č. 3

Pravidla využívání CD ROMu Knihovny v Kamenici nad Lipou
Příloha Knihovního řádu Knihovny se sídlem v Kamenici nad Lipou 

1.    Služby jsou poskytovány bezplatně ve výpůjčních hodinách jednotlivých oddělení registrovaným čtenářům knihovny po předložení platného čtenářského průkazu.

2.    Uživatel je povinen požádat pracovníka knihovny o uvedení počítače do provozu a řídit se jeho pokyny.

3.    Základní doba užívání je 15 minut, není-li další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit. U počítače mohou být současně pouze dvě osoby.

4.    CD ROMy jsou k dispozici pouze prezenčně, mimo knihovnu se nepůjčují.

5.    Při ukončení práce s CD ROMem, nesmí uživatel CD vysunovat z mechaniky a nesmí pronikat do jiných programů.

6.    Za přestupky při práci na počítači může být uživateli přístup k počítači zakázán.

7.    Uživatelé jsou povinni dbát pokynů pracovníků knihovny, v případě porušení Knihovního řádu může být uživatel z knihovny vykázán.


Příloha č. 4

Provozní řád Internetové studovny
Příloha Knihovního řádu Knihovny se sídlem v Kamenici nad Lipou 

1.    Umožnění přístupu k informacím z internetu je součástí veřejných informačních služeb MK. MK umožňuje přístup k internetu na stanicích umístěných v prostorách. 

2.    Přístup k internetu je bezplatný.

3.    Uživatel knihovny mladší 15 let musí mít souhlas zákonného zástupce.

4.    MK neodpovídá za obsah informací dostupných na internetu.

5.    MK negarantuje minimální rychlost internetového připojení.

6.    Uživatel je povinen při využívání internetu respektovat právní řád České republiky, zejména neporušovat autorská práva, neprovozovat neoprávněné sázkové hry, nevytvářet a nešířit obsah, který podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod či obsah schvalující trestnou činnost. Uživatel není oprávněn zobrazovat stránky, jejichž zpřístupněním ve veřejném prostoru by se dopustil trestného činu (např. šíření pornografie); MK je oprávněna dle zákonných důvodů takovéto stránky dostupnými prostředky blokovat.

7.    Uživatel je povinen respektovat Knihovní řád MK, zejména: nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb MK.

8.    Uživatel je povinen zdržet se činností, které by narušovaly práci ostatních uživatelů; musí respektovat jejich soukromí.

9.    Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.

10.    Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz periférií nebo sítě a nesmí blokovat komunikační linky.

11.     Veškeré náklady, které knihovně vzniknou v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen nahradit.

12.    Při porušení obecně závazných právních předpisů, knihovního řádu nebo těchto pravidel je uživatel povinen na vyzvání knihovníka ukončit připojení k internetu.

Pravidla využívání počítačových stanic MK

1.    Přístup k internetu na stanicích umístěných v prostorách knihovny je umožněn všem uživatelům Městské knihovny v Kamenici nad Lipou za níže uvedených podmínek.

2.    Pro přístup k internetu na zařízení MKP slouží pouze vyhrazené označené PC stanice. 
Ze stanic s online katalogem knihovny smí uživatel přistupovat pouze do domén povolených MK.

3.    Přístup k počítačům MK je umožněn nejpozději 5 minut před koncem provozní doby pobočky.

4.    K počítačům je možné připojit USB flash paměť a vlastní sluchátka.

5.    Tisk z počítačů MK je zpoplatněn dle ceníku knihovny.

6.    Uživateli není dovoleno měnit nastavení PC a nahraných aplikací ani doplňovat instalaci vlastními programy. Uživatel rovněž nesmí provádět restart nebo počítač vypínat.

7.    Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC a nesmí omezovat výkon PC. Za škody vzniklé neodbornou manipulací nese uživatel odpovědnost.

8.    Prosíme uživatele, aby se po ukončení práce na počítači odhlásil, vymazal stažené soubory a zavřel prohlížeč, což je zásadní pro ochranu jeho citlivých údajů.